21:59 ICT Thứ hai, 19/08/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Kế hoạch kiểm tra chuyên môn

Thứ tư - 04/01/2017 21:06
Kế hoạch kiểm tra chuyên môn
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   42    /KH-TH Quang Lộc, ngày  12   tháng 10  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra chuyên môn

 
 
 

         Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;
         Căn cứ Công văn số 1492/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2016 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017;
         Căn cứ  Công văn số 591/HD-PGD&ĐT, ngày 18/10/2016 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;
         Căn cứ kế hoạch số 62 /KH-TH, ngày 25  tháng 10 năm 2016 của trường tiểu học Quang Lộc về việc triển khai công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017.
         Trường tiểu học Quang Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn, năm học 2016-2017 như sau:
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         1. Mục đích
         Công tác kiểm tra chuyên môn trong trường học nhằm đánh giá hoạt động chuyên môn của nhà trường một cách khách quan toàn diện, đánh giá kịp thời chất lượng giảng dạy thực tế để có biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn,  kiểm tra đánh giá chất lượng , hiệu quả giảng dạy của giáo viên đối chiếu với quy định của chương trình, nội dung, phương pháp và kế hoạch giảng dạy. Thông qua hoạt động của giáo viên, phát hiện những khả năng, hạn chế, yếu kém,  giúp giáo viên phát triển các kĩ năng, sở trường vốn có và khắc phục  những mặt còn hạn chế, hoàn thành mục tiêu nhịêm vụ năm học và hoàn thành chương trình giảng dạy.
         2. Yêu cầu:
         - Công tác kiểm tra chuyên môn phải được tiến hành thường xuyên trong suốt năm học;
         - Công tác kiểm tra chuyên môn phải đảm bảo tính toàn diện, khách quan và chính xác;
         - Công tác kiểm tra chuyên môn ngoài việc kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ cần chú trọng tới việc tự kiểm tra của cá nhân giáo viên từ đó tự điều chỉnh công tác giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác một cách hiệu quả hơn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục;
          - Những đồng chí tham gia kiểm tra chuyên môn phải nắm vững chuyên môn, các văn bản liên quan công tác kiểm tra chuyên môn; có kỹ năng về công tác kiểm tra đánh giá; có ý thức trách nhiệm với công tác được giao;
          - Thành phần tham gia kiểm tra chuyên môn là các đồng chí trong tiểu ban kiểm tra chuyên môn.
         II. Nội dung kiểm tra
          1. Kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sư phạm của giáo viên:
          - Kiểm tra việc nắm và thực hiện mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học đang giảng dạy;
          - Kiểm tra việc nắm và vận dụng các mô hình và phương pháp dạy học mới vào dạy học; (chương trình TV CGD lớp 1, PP bàn tay nặn bột, dạy học mĩ thật theo phương pháp Đan Mạch, dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam, vận dụng các yếu tố tích cực của mô hình trường học mới vào sách giáo khoa hiện hành);
          - Kiểm tra việc  giảng dạy hàng ngày của giáo viên (kiểm tra thông qua việc thăm lớp, dự giờ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…);
          - Kiểm tra việc tổ chức các HĐGD, NGLL cho học sinh.
          2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn:
          - Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình;
          - Kiểm tra việc soạn bài lên lớp theo thời khoa biểu và chương trình;
          - Kiểm tra việc thực hiện đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên và định kỳ theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục;
          - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định;
          - Kiểm tra việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm;
          - Kiểm tra việc tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn các cấp.
          3. Kiểm tra hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục:
          - Kiểm tra chất lượng đại trà các lớp, kiểm tra học sinh yếu;
          - Kiểm tra các kỹ năng hoạt động của học sinh (Hội đồng tự quản, hoạt động nhóm,…)
          - Kiểm tra năng lực, phẩm chất của học sinh theo quy định.
          4. Kiểm tra những công tác khác: Công tác chủ nhiệm lớp, phối hớp với phụ huynh và các tổ chức khác trong công tác giáo dục học sinh, kiểm tra hoạt động thư viện…
III. Kế hoạch kiểm tra cụ thể
 
Thời gian Nội dung kiểm tra Người thực hiện
Tháng 8+9/2016 - Hướng dẫn làm hồ sơ
- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy, quy chế chuyên môn, soạn, giảng; KT công nghệ lớp 1; Mô hình trường học mới.
- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm
- Kiểm tra chuyên đề 1GV
- Kiểm tra việc mua sắm, sắp xếp trong thư viện
- ĐC Nguyễn Thị Hà;
- ĐC Nguyễn Thị Hà, - BGH
 
- Tổ KT chuyên môn và GV toàn trường
- BGH
-Tiểu ban KT CM
Tháng 10/2016 - Kiểm tra hồ sơ đầu năm
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên
- Kiểm tra chất lượng học sinh yếu
- Kiểm tra hồ sơ tổ
- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động đọc trong thư viện
- P. HT
 - BGH
 
- BGH, Tổ trưởng chuyên môn
- BGH
- ĐC Hà- P. HT)
Tháng 11/2016  
- Kiểm tra việc thực thông tư đánh giá HS của Bộ
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp
- Kiểm tra chất lượng đại trà các lớp
 
- Kiểm tra toàn diện  1GV, CĐ 2GV
 
-Khảo sát chất lượng học sinh yếu
 
- Thăm lớp dự giờ, kiểm tra tư vấn việc thực hiện vận dụng các yếu tố tích cực của mô hình trường học mới
 
- P. HT
 
- P. HT, tỏ trưởng, tổ phó
- P. HT, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
- BGH kiểm tra
 
- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
- P. HT
Tháng 12/2016 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình
- Kiểm tra toàn diện 2GV, CĐ 2 GV
- Kiểm tra chất lượng học sinh học sinh yếu
- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra tư vấn việc dạy học TV CGD, Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, vận dụng mô hình trường học mới
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ
- Kiểm tra HSY
- Kiểm tra phong trào “Giữ VS-CĐ”
- Kiểm tra việc tổ chức đọc sách thư viện, kiểm tra việc theo dõi mượn sách của giáo viên và học sinh; kiểm tra hồ sơ thư viện
- Tổ trưởng cá tổ chuyên môn
- BGH kiểm tra
 
- BGH kiểm tra
- P. HT
- HT kiểm tra hồ sơ tổ, P. HT kiểm tra hồ sơ giáo viên
- BGH
Tháng 01/2017 - Kiểm tra việc cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh HKI
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình buổi 2
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ, kiểm tra việc thực hiện vận dụng mô hình trường học mới, PP BTNB

- Khảo sát chất lượng học sinh
 - P. HT, các tổ trưởng chuyên môn
- BGH
- P. HT
 Tổ kiểm tra các cuộc vận đông
- BGH, các tổ trưởng chuyên môn
Tháng 02/2017 - Kiểm tra việc thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh;
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình, thực hiện vận dụng các mô hình và phương pháp mới vào dạy học
- P. HT
- BGH
- P. HT, tổ trưởng chuyên môn
Tháng 03/2017 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách giữa kì
- Kiểm tra chất lượng học sinh yếu
- Kiểm tra toàn diện 2GV, kiểm tra CĐ 2 giáo viên
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn lần 2
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ kiểm tra việc vận dụng các mô hình và phương pháp dạy học mới
 
- Kiểm tra hoạt động thư viện
- Ban KTNB
 -P. HT
- HT, PHT
 
- HT, P. HT, các tổ trưởng chuyên môn
- P. HT
 
 
- Đc Hà (P.HT)
Tháng 04/2017  
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV, kiểm tra toàn diện 2  giáo viên
 
- Kiểm tra học sinh yếu, kiểm tra chất lượng đại trà
 - Kiểm tra việc cập nhật các hồ sơ thư viện
- BGH
 
- BGH, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
 
- BGH
Tháng 05/2017 - Kiểm tra  đánh giá  bàn giao chất lượng học sinh lớp 5, bàn giao lớp dưới lên lớp trên
 
-Kiểm tra việc xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
 
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư  của BGDĐT
 
- Ban KTNBTH
 
 
- Ban kiểm tra NB
 
 
- BGH, các tổ trưởng chuyên môn kiểm tra
                Nơi nhận                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG      
- Các thành viên tiểu ban kiểm tra CM;
- Phòng GD-ĐT;
- Lưu: VT, CM.                                                                                 
 
 
                                                                                                     Nguyễn Thị Hà
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG