21:01 ICT Thứ hai, 19/08/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Kế hoạch Số: 196/KH-SGDĐT
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học

Ngày ban hành 09/02/2015
Loại văn bản
Người ký duyệt Trần Trung Dũng
Xem : 560 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND TỈNH HÀ TĨNH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 196/KH-SGDĐT                      Hà  Tĩnh, ngày 09 tháng 02 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học
 
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, giá trị của di sản văn hóa và tiếp tục duy trì nội dung đưa dân ca vào trường học trong  phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Các trường tiểu học duy trì thường xuyên việc giảng dạy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo các hình thức phù hợp.
II. Nội dung:
1. Thành lập Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm các cấp:
a. Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm 9 - 11 thành viên là: Đại diện Ban Giám đốc và đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên các phòng GDTH, GDTrH, GDTX, GDCN, KHTC, Văn phòng.
b. Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố: 5 - 7 thành viên bao gồm: 01 lãnh đạo phòng GDĐT làm Trưởng ban, Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn đội và các hoạt động NGLL làm Phó ban, 01 Chuyên viên phụ trách cấp tiểu học làm Thư kí, 3- 4 Ban viên là Chuyên viên phòng GDĐT và giáo viên cốt cán môn Âm nhạc.
c. Ban chỉ đạo cấp trường: 4 - 6 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Tổng phụ trách Đội làm Phó ban, đại diện giáo viên các tổ, khối làm Ban viên.
2. Xây dựng các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trong các trường tiểu học:
- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh;
- Số lượng: mỗi trường tiểu học thành lập ít nhất 01 Câu lạc bộ;
- Nội dung, hình thức hoạt động: tổ chức sưu tầm, sáng tác, biểu diễn các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh;
- Thời gian: Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được thành lập và đưa vào hoạt động bắt đầu từ tháng 3/2015.
3. Tập huấn:
a. Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm tập huấn cho  Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã các nội dung về mục đích, yêu cầu và Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trong trường tiểu học.
b. Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập huấn giáo viên Âm nhạc các trường tiểu học về các nội dung: Giới thiệu các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; định hướng viết lời mới cho các làn điệu dân ca Ví, Giặm với các nội dung phù hợp học sinh cấp tiểu học; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm, thực hiện chương trình đưa đân ca ví, giặm vào trường tiểu học.
4. Giảng dạy Dân ca Ví, Giặm:
Các trường tiểu học lựa chọn các nội dung phù hợp của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đưa vào giảng dạy ở các tiết tự chọn của phần địa phương trong chương trình Âm nhạc các khối lớp.
5. Tổ chức Hội thi Tiếng hát Dân ca Ví, Giặm giáo viên và học sinh tiểu học:
- Hội thi cấp huyện thị xã, thành phố: hoàn thành trước 20/9/2015.
- Hội thi cấp tỉnh:
+ Thời gian: dự kiến vào cuối tháng 9/2015 (2 ngày);
+ Thành phần, đối tượng dự thi: Mỗi phòng GD-ĐT cử một đội dự thi gồm cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tiểu học (biểu diễn một chương trình theo chủ đề, thời gian quy định của Điều lệ Hội thi).
6. Phát hành tài liệu địa phương, băng đĩa về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh:
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sưu tầm, tập hợp, lựa chọn các tác phẩm điển hình để biên soạn tài liệu, băng đĩa nhằm phục vụ dạy học và hoạt động của các Câu lạc bộ.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ đạo cấp tỉnh:
- Xây dựng Kế hoạch, soạn thảo các văn bản chỉ đạo thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học;
- Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cốt cán, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức Hội thi Tiếng hát dân ca ví, giặm cấp tỉnh trong giáo viên và học sinh tiểu học;
- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tham mưu với UBND tỉnh về các chủ trương, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;
- In ấn, phát hành băng đĩa, tài liệu địa phương làm phương tiện dạy học và quảng bá về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
2. Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố:
-  Các huyện, thị xã, thành phố, thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện trong tháng 2/2015.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương;
- Tổ chức sưu tầm, phổ biến các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; phát động cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành GDĐT viết lời mới cho các làn điệu Dân ca Ví, Giặm với các chủ đề phù hợp đối tượng giáo viên, học sinh tiểu học ở mỗi địa phương; chỉ đạo việc triển khai giảng dạy Dân ca Ví, Giặm trong các trường tiểu học;
- Chủ động tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo các trường tiểu học; chỉ đạo, tổ chức các Hội thi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố và báo cáo về Ban chỉ đạo cấp tỉnh vào cuối mỗi học kì và và cuối mỗi năm học.
3. Các trường tiểu học:
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường;
- Ban Giám hiệu chủ động xây dựng kế hoạch đưa các nội dung phù hợp của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào giảng dạy ở các tiết tự chọn của phần địa phương trong chương trình Âm nhạc các khối lớp.
- Tổ chức và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh một cách thường xuyên; nội dung tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ được thể hiện trong Kế hoạch hàng tháng của các nhà trường; hồ sơ, tư liệu hoạt động của các Câu lạc bộ được lưu giữ trong Hồ sơ nhà trường.
4. Kết quả hoạt động đưa Dân ca Ví, Giặm vào trường tiểu học được xem là một tiêu chí trong đánh giá thi đua của mỗi đơn vị.
5. Kinh phí triển khai các hoạt động đưa Dân ca Ví, Giặm vào trường tiểu học và hoạt động của các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được sử dụng từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và huy động từ các nguồn hợp pháp khác của đơn vị.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở VHTT&DL (để phối hợp);
- Các phòng GD-ĐT (để thực hiện);
- Giám đốc và các Phó giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, GDTH.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã kí)
 
 
Trần Trung Dũng
 
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG