• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên môn năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên môn năm học 2019 - 2020
     UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
              Số:      /KH- TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                Quang Lộc, ngày  19   tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra chuyên môn năm học 2019 - 2020
 
          Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;
           Căn cứ Công văn số 1491/SGDĐT-TTr, ngày 04/9/2019 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020;
            Căn cứ  Số kế hoạch số  385/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 9 về công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT Can Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 của  đơn vị,
Ban kiểm tra các hoạt động chuyên môn của ban Kiểm tra nội bộ  xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2019-2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
 - Công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu trưởng nhằm đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; là cơ sở giúp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua hàng năm; là cơ sở để hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lý, nhằm phát huy tối đa năng lực từng cá nhân, tổ chức trong đơn vị;
- Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
2. Yêu cầu
 - Ban kiểm tra nội bộ phải thường xuyên theo dõi, xem xét đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;
- Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường phải thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà nước để Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra);
- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nhiệm vụ đã được phân công cho tập
thể, cá nhân, gắn với yêu cầu đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khách quan; kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch;
- Tăng cường công tác xử lý sau kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh sai phạm kịp thời;
- Lập hồ sơ kiểm tra và lưu giữ hồ sơ kiểm tra: Biên bản kiểm tra cần ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng kiểm tra; được lưu giữ có tính hệ thống.
II. Nội dung kiểm tra
1.  Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên
 Nội dung kiểm tra: Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống ; Kết quả công tác được giao (dự giờ 2-3 tiết ; thực hiện quy chế chuyên môn; khảo sát chất lượng ; tham gia các công tác khác)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, thời khoá biểu, hồ sơ GV, giờ dạy trên lớp, kiểm tra việc chấm chữa bài cho học sinh, việc đánh giá xếp loại, bình xét thi đua, cho lên lớp ở lại theo Thông tư 30 và Thông tư  22.
- Kiểm tra hoạt động các khối, tổ chuyên môn: việc lên kế hoạch, chỉ đạo chuyên môn, các buổi sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề .....
          Số giáo viên được kiểm tra: 30/30
          (Thời gian kiểm tra, đối tượng được kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          2. Kiểm tra các hoạt động của nhà trường
          2.1. Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh, thực trạng chất lượng học sinh; công tác kèm cặp, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
          Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc tổ chức hoạt động nhóm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm, sáng tạo...
          Khảo sát chất lượng đại trà hàng tháng, hàng kì; kiểm tra học sinh yếu; kiểm tra việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu...
          Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)  
          2.2. Kiểm tra hoạt động của Tổ chuyên môn
Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn ; Kiểm tra thời gian, chất lượng sinh hoạt tổ.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          2.3. Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT:
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo Thông tư, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT: kiểm tra việc đánh giá học sinh đúng theo Thông tư 30, Thông tư 22 chưa? Việc đánh giá thường xuyên, định kì và khen thưởng cuối kì, cuối năm của giáo viên.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          2.4. Kiểm tra nền nếp duy trì sỹ số, tính chuyên cần của học sinh các lớp hàng ngày:
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sĩ số ở các lớp; kiểm tra việc giáo viên theo dõi chuyên cần của học sinh.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
III. Tổ chức thực hiện
     1. Việc triển khai tổ chức thực hiện: các thành viên trong Ban kiểm tra chuyên môn nghiên cứu, nắm bắt nội dung kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2019-2020 của ban để triển đúng kế hoạch và hiệu quả.
     2. Kế hoạch KTCM của ban kiểm tra chuyên môn triển khai đến CBGV,NV để chủ động trong việc phối kết hợp trong công tác kiểm tra.
 
Nơi nhận:                                                                       TBKT CHUYÊN MÔN
- Phòng GD&ĐT (để bc);
- Ban giám hiệu;
- Các thành viên Ban kiểm tra chuyên môn; 
- Các Tổ trưởng, Trưởng các bộ phận;                                       
- Lưu: VT.
                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           
                                                                             Nguyễn Thị Hà


Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website