• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Kiểm tra các hoạt động khác năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Kiểm tra các hoạt động khác năm học 2019-2020
     UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
              Số:      /KH - TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Quang Lộc, ngày     tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra các hoạt động khác năm học 2019-2020
 
          Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;
           Căn cứ Công văn số 1491/SGDĐT-TTr, ngày 04/9/2019 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020;
            Căn cứ  Số kế hoạch số  385/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 9 về công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT Can Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 của  đơn vị,
Ban kiểm tra các hoạt động khác của ban Kiểm tra nội bộ  xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2019-2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
 - Công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu trưởng nhằm đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; là cơ sở giúp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua hàng năm; là cơ sở để hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lý, nhằm phát huy tối đa năng lực từng cá nhân, tổ chức trong đơn vị;
- Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
2. Yêu cầu
 - Ban kiểm tra nội bộ phải thường xuyên theo dõi, xem xét đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;
- Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường phải thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà nước để Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra);
- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nhiệm vụ đã được phân công cho tập thể, cá nhân, gắn với yêu cầu đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khách quan; kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch;
- Tăng cường công tác xử lý sau kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh sai phạm kịp thời;
- Lập hồ sơ kiểm tra và lưu giữ hồ sơ kiểm tra: Biên bản kiểm tra cần ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng kiểm tra; được lưu giữ có tính hệ thống.
II. Nội dung kiểm tra 
          1. Kiểm tra nhiệm vụ nhân viên hành chính:
1.1. Kế toán
          Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.
-  Bảo hiểm, chế độ thai sản , ốm đau.
-  Chế độ ưu đãi của nhà trường: Chế độ dạy thay, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, chế độ ngoài giờ, chế độ các ngày lễ tết, công tác nhân đạo đối với giáo viên và học sinh.   
 - Kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
1.2. Nhân viên thư viện, thiết bị; thủ quỹ
          +  Kiểm tra Thư viện
          - Kiểm tra kho sách: về số lượng và chất lượng;
- Kiểm tra việc cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng năm;
- Kiểm tra việc bổ sung sách hàng năm vào thư viện;
- Kiểm tra hoạt động thư viện: Tổ chức cho giáo viên  và học sinh đọc truyện,  báo.
+ Kiểm tra Thiết bị
- Kiểm tra Thiết bị - đồ dùng dạy học; kiểm tra đồ dùng tự làm;
- Kiểm tra các loại thiết bị trên cấp về;
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trong các giờ dạy;
- Kiểm tra việc bảo quản, làm đồ dùng dạy học của giáo viên;
- Kiểm tra việc kiểm kê cuối năm học.
+ Kiểm tra việc thực hiện thu các khoản và ngân quỹ.
+ Kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
1.3.  Nhân viên nhà bếp
Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú và khẩu phần ăn cho học sinh...
          Số nhân viên được kiểm tra: 2
          (Thời gian kiểm tra, đối tượng được kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          2. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Nội dung kiểm tra:
 - Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng tháng của hiệu trưởng và của các bộ phận; việc thực hiện các mặt giáo dục; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thực hiện công khai; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà; công tác xã hội hóa giáo dục;
            - Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, giáo viên.
            (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra, có phụ lục kèm theo)
          3. Kiểm tra các hoạt động của nhà trường
          3.1. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy, học: Trang thiết bị dạy học, thư viện trường học.....:
Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra các phòng học, trang thiết bị của từng phòng;
- Kiểm tra các phòng chức năng, trang thiết bị của từng phòng;
- Kiểm kê và bàn giao thiết bị, thư viện;
- Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động của thư viện...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          3.2. Kiểm tra  hoạt động đoàn, đội, công tác chủ nhiệm lớp:
Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra hoạt động của chi đoàn; liên đội.
- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp: nề nếp hàng tháng, hàng tuần ; tham gia bảo hiểm ; phối hợp 3 môi trường giáo dục...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)  
          3.3. Kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra quy trình, nội dung đánh giá xếp loại cán bộ quản lí, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          3.4. Kiểm tra cảnh quan nhà trường, môi trường sư phạm, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, trực nhật hàng ngày:
Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra các điều kiện đảm bảo môi trường: Xanh - sạch - đẹp; hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, trực nhật hàng ngày...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          3.5. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, các nguồn thu và việc sử dụng các nguồn thu:
          Nội dung kiểm tra:
          3.5.1. Kiểm tra công tác quản lí tài chính và các nguồn thu
           * Phần thu vào: 
-  Các khoản thu có thực hiện đúng quy định không?
-  Nguồn ngân sách cấp ở trên về.
-  Nguồn ngân sách do địa phương hỗ trợ.
          * Phần chi ra:  
- Chi các hoạt động có đúng mục đích hay không.
- Chi cho hoạt động chuyên môn.
- Chi cho khen thưởng học sinh và giáo viên.
- Chi xây dựng tu sửa nhỏ
- Chi cho hoạt động nhân đạo.
3.5.2. Kiểm tra công tác quản lí tài sản
- Kiểm ttra việc kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất;
- Kiểm tra việc quản lí tài sản của giáo viên và học sinh.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.6. Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ trường học.
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc ban hành quy chế và thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.7. Kiểm tra thực hiện quy chế công tác công khai giáo dục.
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch công khai giáo dục và quá trình thực hiện.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.8. Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng.
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch phòng chống tham nhũng và kết quả thực hiện; kiểm tra việc công khai tài sản của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và kế toán.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.9. Kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch và kết quả thực hiện.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.10. Kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo.
          Nội dung kiểm tra: kiểm tra phòng tiếp dân và việc tổ chức tiếp dân.
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          3.11. Kiểm tra công tác cải cách hành chính, quản lý, sử dụng các loại hồ sơ sổ sách, công tác văn thư lưu trữ:
Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc trực hành chính; theo dõi công văn đi, đến...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
          3.12. Kiểm tra công tác quản lý bán trú (mầm non và tiểu học) về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ trong chế độ ăn của học sinh:
Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ trong chế độ ăn của học sinh ; kiểm tra hồ sơ ; sở theo dõi xuất, nhập thực phẩm ; kiểm tra thực tế ở bếp...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.13. Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, và học sinh.
Nội dung kiểm tra: : bảo hiểm, nâng lương, chế độ dưỡng sức, lương hàng tháng...
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
3.14. Kiểm tra thực hiện các quy định về giữ vững nề nếp kỹ cương theo Quyết định 52 của UBND tỉnh, thực hiện nếp sống văn hoá trong cán bộ, giáo viên theo Chỉ thị 35, 20 của Tỉnh uỷ, Quyết định 33, 31 của UBND tỉnh:
Nội dung kiểm tra: việc thực hiện giờ giấc; không uống rượu bia trong giờ hành chính, buổi trưa... 
          (các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo)
III. Tổ chức thực hiện
     1. Việc triển khai tổ chức thực hiện: các thành viên trong Ban kiểm tra các hoạt động khác nắm bắt nội dung kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020 của Ban để triển đúng kế hoạch và hiệu quả.
     2. Kế hoạch KT các hoạt động khác của ban triển khai đến CBGV,NV để chủ động trong việc phối kết hợp trong công tác kiểm tra.
 
 
Nơi nhận:                                                                       TBKT CÁC HĐ KHÁC
- Phòng GD&ĐT (để bc);
- Ban giám hiệu;
- Các thành viên Ban kiểm tra HĐ khác;                                                           
- Các Tổ trưởng, Trưởng các bộ phận;                                          
- Lưu: VT.                                                                                              
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          
                                                                                               Trần Thị Lan Anh
 
 


Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website